آیا جایز است که هزینه های حج را از طریق کارت اعتماد بانکی بپردازم و هنگام بازگشت از حج پولی را که بانک از من می طلبد، جایگزین سازم؟

آیا جایز است که هزینه های حج را از طریق کارت اعتماد بانکی بپردازم و هنگام بازگشت از حج پولی را که بانک از من می طلبد، جایگزین سازم؟

تا وقتی که از راه کار قادر به پرداخت قرض هستی، این کار برایت جایز است. اما سود هایی که بانک تو را به پرداخت آن ملزم می سازد، باید با این انگیزه بپردازی که بانک تو را به آن وا می دارد و نه از باب التزام تو به سود و قبول آن.