اگر آب به اندازه‏اي باشد که يا با آن وضو گرفت و يا فرش مسجد را تطهير کرد: کدام مورد مقدم است وضو يا تطهير مسجد و تيمم؟

اگر آب به اندازه‏اي باشد که يا با آن وضو گرفت و يا فرش مسجد را تطهير کرد: کدام مورد مقدم است وضو يا تطهير مسجد و تيمم؟

بايد مسجد را تطهير کرد و براي نماز تيمم کرد، البته اگر امکان تهيه آب در وقت نماز نباشد.