اگر جنب شدم و بخاطر بيماري، تيمم بدل از غسل انجام دادم و پس از تيمم کمي مني روي بدنم ديدم، آيا تيمم باطل است؟

اگر جنب شدم و بخاطر بيماري، تيمم بدل از غسل انجام دادم و پس از تيمم کمي مني روي بدنم ديدم، آيا تيمم باطل است؟

بخاطر وجود مني، تيمم باطل نمي‏شود و واجب است محلي که مني در آن بوده است را، تطهير کنيد.