آيا اعمال قضائي را که با تيمم انجام داده‏ام، بايد تکرار کنم؟

آيا اعمال قضائي را که با تيمم انجام داده‏ام، بايد تکرار کنم؟

اگر تيمم، بخاطر عدم امکان استعمال آب به دليل بيماري باشد، نمازهاي قضائي که با اين تيمم خوانده مي‏شود، صحيح است؛ ولو بيماري به گونه‏اي است که اميد به بهبودي آن باشد.