کسي که دچار حدث اکبر است و بخاطر بيماري يا نداشتن آب، وظيفه‏اش تيمم است، آيا پس از برطرف شدن سبب تيمم، واجب است غسل کند؟

کسي که دچار حدث اکبر است و بخاطر بيماري يا نداشتن آب، وظيفه‏اش تيمم است، آيا پس از برطرف شدن سبب تيمم، واجب است غسل کند؟

در اين هنگام غسل، براو واجب است.