اگر انجام غسل يا وضو، باعث تمام شدن وقت نماز شود، آيا غسل و وضو صحيح است؟

اگر انجام غسل يا وضو، باعث تمام شدن وقت نماز شود، آيا غسل و وضو صحيح است؟

اگر علم به تنگي وقت دارد و عمدا اين کار را انجام مي‏دهد، عملش باطل است و گرنه صحيح است.