پسرم به سن دوازده سالگي رسيده، زير بغل او مو روييده، ولي سبيل ندارد، آيا مي‏توان او را بالغ شمرد؟

پسرم به سن دوازده سالگي رسيده، زير بغل او مو روييده، ولي سبيل ندارد، آيا مي‏توان او را بالغ شمرد؟

نمي توان او را با چنين علايمي بالغ شمرد، بلکه روييدن موي زبر، بايد در زير شکم و بالاي عورت باشد و يا اينکه محتلم شود.