پسران و دختران در چند سالگي، به سن تکليف مي‏رسند و چه وقت عبادات،- از جمله نماز و روزه- بر آنها واجب مي‏شود؟

پسران و دختران در چند سالگي، به سن تکليف مي‏رسند و چه وقت عبادات،- از جمله نماز و روزه- بر آنها واجب مي‏شود؟

سنّ بلوغ پسران، پانزده سالگي بنا بر تقويم قمري، و چهارده سال و هفت ‏ماهگي بنابر تقويم شمسي است، يا بيرون آمدن مني بر اثر محتلم شدن، و يا خروج آن در بيداري، روييدن موي زبر بر روي شرمگاه [منطقه زير شكم و بالاي عورت] ولو اينکه قبل از پانزده سالگي باشد، علايم ديگر بلوغ است. دختران زماني مکلف مي‏شوند که به سنّ سيزده سالگي بنا برتقويم قمري يا دوازده سال و هفت ماه و بيست روز، بنابر تقويم شمسي برسند، يا پيش از اين تاريخ خون حيض ببيند. ولي بنابر احتياط استحبابي بهتر است که از نه سالگي- بر اساس تقويم قمري- خود را به انجام تکاليف، بخصوص نماز و حجاب، ملزم ‏سازند.