در چه سالي کودک، مميز مي‏گردد؟

در چه سالي کودک، مميز مي‏گردد؟

زماني مميز به حساب مي‏آيد که معناي روابط جنسي را بفهمد، و اينگونه امور مورد اهتمام او قرار گيرد.