برخي افراد، دارويي مصرف مي‏کنند که رشد مو را افزاي

برخي افراد، دارويي مصرف مي‏کنند که رشد مو را افزايش مي‏دهد، لذا موي بالاي شرمگاه [منطقه بين زير شکم و بالاي عورت] آنها قبل از رسيدن به سن بلوغ رشد مي‏کند، آيا چنين اشخاصي را مي‏توان بالغ شمرد؟

اين عمل گرچه بخودي خود جايز است، ولي نمي‏توان آنرا از علايم بلوغ شمرد، و کودک را با چنين حالتي نمي‏توان مکلف دانست.