آيا تقليد، قبل از رسيدن به سن بلوغ، صحيح مي‏باشد؟

آيا تقليد، قبل از رسيدن به سن بلوغ، صحيح مي‏باشد؟

تقليد، قبل از رسيدن به سن تکليف صحيح است وآثار آن بر مکلف مترتّب مي‏شود.