شخصي بعد از بالغ شدن، تکاليف خود را مدتي بدون تقليد، از مرجعي انجام مي‏داد، حکم او چيست؟

شخصي بعد از بالغ شدن، تکاليف خود را مدتي بدون تقليد، از مرجعي انجام مي‏داد، حکم او چيست؟

کسي که به سن بلوغ رسيده و از کسي تقليد ننموده، بايستي اعمالي را که در آن مدت، انجام داده بود بر نظر مرجعي که بايستي از او تقليد مي‏کرد، عرضه کند، تا صحيح يا فاسد بودن آنها را بداند، اگر اين اعمال، با نظر مرجع مورد نظر، مطابقت داشته باشد، و مکلف قصد قربت در اعمال عبادي نموده باشد، اعمال قبل از تقليد او صحيح است، ولي اگر چنين نباشد، اين اعمال باطل است.