نيّت تقليد چيست؟

نيّت تقليد چيست؟

در نيت کردن براي تقليد، کافي است که قصد آن کنيم که به نظر مرجعي که مي‏خواهيم از او در همه امور از جمله عبادات و معاملات تقليد کرده عمل کنيم، نيت کردن، شيوه خاصي ندارد، و نياز به لفظ خاصي ندارد.