حکم شخص بالغ و رشيدي که از کسي تقليد نمي‏کند، با توجه به اينکه او از واجب بودن تقليد آگاهي دارد، چيست؟

حکم شخص بالغ و رشيدي که از کسي تقليد نمي‏کند، با توجه به اينکه او از واجب بودن تقليد آگاهي دارد، چيست؟

او از اينکه به طور عمد، تقليد نمي‏کند گناهکار است، ولي اعمالي که انجام داده در صورتي صحيح است که در اداي آنها قصد قربت کرده باشد و مطابق فتواهاي مرجعي باشد که بايد پس از متوجه ‏شدن و توبه، از او تقليد ‏مي‏کرد.