حکم کسي که در فراگيري احکام شرعي، مقصر [بدون داشتن عذري] باشد چيست؟

حکم کسي که در فراگيري احکام شرعي، مقصر [بدون داشتن عذري] باشد چيست؟

او با کسي که به طور عمدي نخواهد کاري را انجام دهد، فرقي ندارد، زيرا کسي که متوجه است بايستي تکاليف شرعي خود را ياد بگيرد.