آيا جايز است که از فقيه واحدي تقليد ننمايم، بلكه نظري را كه، نظر اکثر فقهاي جا

آيا جايز است که از فقيه واحدي تقليد ننمايم، بلكه نظري را كه، نظر اکثر فقهاي جامع الشرايط است، اختيار نمود به خصوص اينکه اگر مکلف اطمينان حاصل كند نظر مورد توافق اکثريت علماي زنده، به واقع نزديکتر است تا نظر يک فقيه واحد؟

کسي که مجتهد نباشد بايد براي اعمال عبادي خويش در مسائل شرعي حجتي به دست آورد، چنين امري با رجوع به مجتهد عادلي که عمل استنباط را انجام داده باشد، تأمين مي‏گردد، حتي در مسأله عمل به نظر مشهور فقها، نمي‏توان به اطميناني که پايه علمي نداشته باشد روي آورد. چنين تصوّري متأثر از يک نوع موضع گيري نفساني است؛ کما اينکه نظر اکثريت، هميشه به معناي نزديک بودن به واقعيت نيست. اين به اضافه اينکه در موارد اختلاف، که رأيي نسبت به رأي ديگر شهرت بيشتري نداشته باشد، چاره اي جز رجوع به راي فقيه خاصي نيست.