آيا مي‏توان ا

آيا مي‏توان از غير معصوم تقليد نمود، وآيا پيروي کردن از شخصي که بر اساس گمان نظر دهد، به معناي دوري از گمان بيهوده (که مورد نکوهش قرآن است) به حساب نمي‏آيد؟

نقش مرجع تقليد، نقش کسي است که حکم شرعي را بشناساند. او به خودي خود تشريع کننده نيست، لذا جايز است که از غير معصوم در مسائلي که او از قرآن کريم و روايات معصومين (ع) استنباط نمايد، تقليد نمود. نظر او با اينکه ظنّ و گمان است، ولي اين از جمله ظنون معتبري است که شرع مقدس آن را مي‏پذيرد.