آيا برشخص مکلف، واجب است که همه احکام شرعي را بداند (مطالعه کند) يا جايز است که تنها در صورت نياز به آنها مراجعه کند؟

آيا برشخص مکلف، واجب است که همه احکام شرعي را بداند (مطالعه کند) يا جايز است که تنها در صورت نياز به آنها مراجعه کند؟

بايستي آن مجموعه از مسائلي که مورد نياز او هستند را بداند.