در صورتي که شخص، حکم شرعي مسأله‏اي را نداند، وظيفه او قبل از دانستن حکم چيست؟

در صورتي که شخص، حکم شرعي مسأله‏اي را نداند، وظيفه او قبل از دانستن حکم چيست؟

او بايد احکام مورد نياز خود را ياد بگيرد، و در آن مدت زماني که به دنبال دانستن حکم است بايد تا حد امکان، به احتياط عمل‏کند، و درصورتي که نتواند به احتياط عمل‏کند، مجاز است به هر نحوي که بتواند عمل‏کند؛ ولي پس از اطلاع از حکم او بايد آن اعمالي که صحيح نيست، را تلافي کند، از جمله قضا کردن وغيره.