يکي از مقلدين شما در حال بازي شطرنج با يکي از مقلدين آقاي سيستاني (حفظه الل

يکي از مقلدين شما در حال بازي شطرنج با يکي از مقلدين آقاي سيستاني (حفظه الله) بود، با توجه به اينکه به نظر شما، بازي شطرنج جايز است و آقاي سيستاني قائل بر حرمت اين نوع بازي است) شخص مذکور، بر مقلد آقاي سيستاني ايراد مي‏گيرد که اين بازي بنابر نظر مرجع تقليدي که از اوتقليد مي‏کنيد، حرام است، او در جواب مي‏گويد: چگونه است که خداي ما يکي و دين ما يکي است ولي بازي بر من حرام باشد و براو حلال، يا اينکه سيگار کشيدن برمن حلال و بر او حرام باشد؟ از جنابعالي تقاضامندم ما را در مقابل چنين شبهه اي راهنمايي کنيد.

آنچه که شما ذکر کرديد در مواردي که دو مجتهد، نظري واحد بدهند عجيب است، اما در مسائلي که اختلاف نظر ندارند به گونه اي که عده اي از آن مرجع، تقليد کنند و عده اي از اين، چنين رويکردي امري طبيعي است؛ نه عملي بر اين شخص حلال، و بر آن شخص حرام، زيرا هر کدام، برحسب تقليد خود عمل مي‏کنند نه اينکه در علم خداوند و احکام [واقعي] يا عمل واحدي به‏طور همزمان، هم حلال و هم حرام باشد.