در صورتي که نقل کنندگان فتوا، فتوا را به شکل متعارضي نقل کنند، مکلف چه حکمي دارد؟

در صورتي که نقل کنندگان فتوا، فتوا را به شکل متعارضي نقل کنند، مکلف چه حکمي دارد؟

او بايد به نظر شخص مورد وثوق، يا به نظري که از حيث زماني پس از نظر ديگر بيان گرديده است عمل‏کند، البته در صورتي که احتمال تغيير فتوي را بدهد.