در صورتي که شخصي سؤالي شرعي از من ب

در صورتي که شخصي سؤالي شرعي از من بپرسد، آيا بايستي از او سؤال نمايم که از چه کسي تقليد مي‏کني، يا جايز است که بدون اينکه از او بپرسم براساس نظر مرجع تقليد خودم، جواب او را بدهم؟

مي‏تواني جواب سؤال او را براساس نظر مرجعي که خود از او تقليد مي‏کني بدهي، ولي بهتر است که از او بپرسي که از چه کسي تقليد مي‏کند.