اگر بدانم که شخص مورد نظر، از مرجع ديگري تقليد مي‏کند، و پاسخ او را برحسب نظر

اگر بدانم که شخص مورد نظر، از مرجع ديگري تقليد مي‏کند، و پاسخ او را برحسب نظر مرجع تقليد خودم بدهم، بدون اينکه او را از اين امر مطلع بسازم چه اينکه بدانم اين دو مرجع در اين مورد باهم اختلاف نظر دارند يا ندانم، تکليف چيست؟

بايد او را از اين امر، که اين نظر، نظر مرجعي است که از او تقليد مي‏کني و نه نظر مرجعي که وي از او تقليد مي‏کند، مطلع سازي.