اگر فقيه نظري يا فتواي شرعي بدهد، آيا مکلف، مي‏تواند از دليل اين فتوا يا حکم او بپرسد؟

اگر فقيه نظري يا فتواي شرعي بدهد، آيا مکلف، مي‏تواند از دليل اين فتوا يا حکم او بپرسد؟

مانعي ندارد، اصحاب ائمه (ع) از آنها در مورد دليل حکم شرعي و علّت آن مي‏پرسيدند، ائمه (ع) نيز آنان را به اين کار، تشويق مي‏کردند.