آيا رفتار مرجع تقليد، مي‏تواند براي مکلفين، حجّت باشد؟

آيا رفتار مرجع تقليد، مي‏تواند براي مکلفين، حجّت باشد؟

رفتار او در موضوعات، حجت نيست، نظر او در مورد اشخاص، نيز حجت نيست، زيرا او معصوم نيست، بله، فتواي مرجع جامع الشرايط ونظرات شرعي او بر مقلدش، حجت است.