آيا رفتار مرجع، حجت است، واگر چنين باشد، آيا حجت بودن رفتار او تنها براي مقلدين اوست يا شامل ديگر مکلفين نيز مي‏شود؟

آيا رفتار مرجع، حجت است، واگر چنين باشد، آيا حجت بودن رفتار او تنها براي مقلدين اوست يا شامل ديگر مکلفين نيز مي‏شود؟

رفتار و منش مرجع، اگر کاشف از فتواي او باشد، بگونه‏اي که پي به اين مسأله ببريم که بر اساس نظر فقهي خود برخورد مي‏کند، نه براساس رفتارهاي شخصي، در اين صورت، تنها بر اشخاصي که مقلد او مي‏باشند، حجت است.