آيا تنها در امور فقهي بايد از مرجع، تقليد نمود يا اينکه بايد در تمام مسائلي که او مطرح مي‏کند از او تقليد کرد؟

آيا تنها در امور فقهي بايد از مرجع، تقليد نمود يا اينکه بايد در تمام مسائلي که او مطرح مي‏کند از او تقليد کرد؟

تقليد، تنها در باب احکام شرعي است، و در مسائل ديگر، رجوع به علما، که به عنوان اهل خبره و تخصص هستند، مي‏باشد.