آيا تقليد، تنها دربرگيرنده مسائل ديني و فقهي است، يا مسائل فکري را نيز دربر مي‏گيرد؛ مقصود من اين است که مسائل سياسي را نيز در بر مي‏گيرد؟

آيا تقليد، تنها دربرگيرنده مسائل ديني و فقهي است، يا مسائل فکري را نيز دربر مي‏گيرد؛ مقصود من اين است که مسائل سياسي را نيز در بر مي‏گيرد؟

تقليد، هر دو مورد را شامل مي‏شود، زيرا در مسائل سياسي با آنکه از نظر موضوع بايد به متخصصين آن مراجعه گردد، ليکن از حيث اينکه اين موضوعات، احکامند، دراين موارد مکلف بايد به مرجع جامع الشرايط رجوع کند.