آيا در مسائل اعتقادي، جايز است که از کسي تقليد کرد؟

آيا در مسائل اعتقادي، جايز است که از کسي تقليد کرد؟

در مسائل اعتقادي نبايد ازکسي تقليد کرد، بلکه بايد هر مکلفي در اين زمينه خود يقين حاصل کند، ولو اينکه اين يقين، برگرفته از نظر مجتهد باشد، بدين گونه به اطميناني برسد که مرجع، در اين مسائل به آن رسيده است. و سپس به اين اطمينان، اکتفا نکرده بلکه بايد به يقين برسد.