آيا در فتواي سياسي هم بايد تقليد کنيم، يا اينکه به تقليد در مسائل فقهي اکتفا کنيم؟

آيا در فتواي سياسي هم بايد تقليد کنيم، يا اينکه به تقليد در مسائل فقهي اکتفا کنيم؟

گستره تقليد، مسائل شرعي است، که احکام متعلق به سياست را هم در بر مي‏گيرد.