آيا مکلف مي‏تواند در مسائل سياسي از فقيهي که مرجع او نيست، پيروي کند؟

آيا مکلف مي‏تواند در مسائل سياسي از فقيهي که مرجع او نيست، پيروي کند؟

مانعي در پيروي از او در مسائل سياسي نيست، البته در صورتي که در اين مسائل- چه از لحاظ تئوري يا عمل به آن، خبره [متخصص] باشد- در اين صورت است که مي‏توان به نظر او اعتماد کرده، عمل کنيم، البته به لحاظ اينکه وي در مسائل سياسي خبره است نه بر اساس فقاهت او.