نقش فقيه در امت چيست؟

نقش فقيه در امت چيست؟

نقش فقيه، اين است که احکام و مقررات اسلام را در همه امور- مهم باشند يا نه- براساس آنچه که از کتاب وسنت، استنباط مي‏کند بيان دارد، بنابراين، او نائب امام معصوم (ع) در عصر غيبت است، تا به جاي او در مقام تبليغ دين باشد. يک فقيه وظيفه دارد که با بدعت ها و فتنه ها مقابله کند و بايد بر مسائل ومشکلات مردم، احاطه داشته باشد، تا فتواي او در قالب متناسب با آن مشکلات باشد و گره از آنها باز کند . در صورتي که کار امت جز با ولايت او سامان نمي يابد وي بايد متصدي اين کار گردد تا مردم عدالت را برپا دارند، چنين مسئوليتي را برخي ولايت فقيه مي‏نامند.