اگر شخص، در خود توانايي استنباط احکام شرعي را بيابد، آيا مي‏تواند به نظر خود عمل‏کند؟

اگر شخص، در خود توانايي استنباط احکام شرعي را بيابد، آيا مي‏تواند به نظر خود عمل‏کند؟

بله، در مورد خود او کفايت مي‏کند.