آيا آگاه بودن مرجع تقليد، از مسائل روز، از جمله مسائل اقتصادي، اجتماعي، و سياسي بر اساس پيشرفت روند استنباط در اثر گذر زمان، الزامي است؟

آيا آگاه بودن مرجع تقليد، از مسائل روز، از جمله مسائل اقتصادي، اجتماعي، و سياسي بر اساس پيشرفت روند استنباط در اثر گذر زمان، الزامي است؟

مرجع تقليد، بايد نسبت به موضوعهاي احکام شرعي دانا باشد، يعني مسائلي که عدم آگاهي به آنها در دقيق بودن استنباط، موثر است، گرچه داشتن چنين ويژگي هايي [آگاه بودن به مسائل روز] و به‏خصوص در دنياي امروزي مطلوب است، حتي اگر جزئي هم باشد، بويژه در وضعيت سخت امروزي، شايسته است که مرجع تقليد، نسبت به مسائل مذکور- ولو با بهره گرفتن از مشاوريني- آگاه باشد، تا بتواند مؤمنين را با قدرتمندي به سوي تحقيق مصالح عام خود، راهنمايي کند.