چگونه اجتهاد يک عالم، ثابت مي‏شود؟

چگونه اجتهاد يک عالم، ثابت مي‏شود؟

اجتهاد يک عالم، را مي‏توان از آشنايي مستقيم کسي که توان شناخت، يعني قدرت تشخيص را براساس سطح علمي خود دارد و يا با گواهي اهل تخصص و يا با شهرتي که اطمينان آور باشد، به‏دست آورد.