اهل خبره اي که مي‏توان در تشخيص مجتهد به آنها مراجعه کرد، چه کساني هستند؟

اهل خبره اي که مي‏توان در تشخيص مجتهد به آنها مراجعه کرد، چه کساني هستند؟

اهل خبره [متخصصين]، کساني هستند که مي‏توانند مجتهد، را تشخيص دهند، به اين علت که به مجتهدين، بسيار نزديکند، و از آگاهي لازم که به آنها توانايي پي بردن به اين مسأله را مي‏دهد، برخوردارند. شرط اجتهاد، هم براي آنها لازم نيست.