اگر دو شاهد عادلي که اهل خبره باشند بگويند فلان شخص، مجتهد نيست، آيا جايز است از او تقليد کرد؟

اگر دو شاهد عادلي که اهل خبره باشند بگويند فلان شخص، مجتهد نيست، آيا جايز است از او تقليد کرد؟

اگر علم يا اطمينان، چه سلبي يا ايجابي حاصل شد، بايد بر آن تکيه کرد وگرنه بايد مجتهد بودن او را احراز نمايد، گرچه اين کار با رجوع به ديگراني که اهل خبره هستند يعني کساني که در اين مورد اطلاع مستقيم داشته باشند، صورت گيرد.