اگر مرجعي که مکلف از او تقليد مي‏کند، او را سفارش کند که از مرجع بخصوصي تقليد‏کند آيا وصيت او بر مقلدينش، الزام آور است؟

اگر مرجعي که مکلف از او تقليد مي‏کند، او را سفارش کند که از مرجع بخصوصي تقليد‏کند آيا وصيت او بر مقلدينش، الزام آور است؟

آنچه که مرجع متوفي سفارش کند، اثري جز اينکه او يکي از متخصصين است ندارد؛ لذا سفارش او بر مقلدينش الزام آور نيست، و جز با مراجعه به اهل خبره [متخصصين] ديگر، براي گزيدن مرجع جديد، چاره اي ندارد.