چه تفاوتي ميان مجتهد و اعلم، وجود دارد؟

چه تفاوتي ميان مجتهد و اعلم، وجود دارد؟

مجتهد، کسي است که قادر به استنباط کردن باشد و اعلم، مجتهدي است که نسبت به ديگر علما از قدرت و علم بالاتري برخوردار است.