معناي شيوع، چيست وميان چه کساني بايد باشد؟

معناي شيوع، چيست وميان چه کساني بايد باشد؟

شيوع، اتفاق نظر تعداد بيشتري از افراد در مورد مسأله‏اي است. اين شيوع و شهرت در صورتي که بتواند يقين يا اطمينان آور باشد حجت به حساب مي‏آيد، و مادامي که يقين آور است، تفاوتي ميان اينکه شياع [مشهور بودن] بين مردم و يا خبره ها و يا درحوزه علميه باشد وجود ندارد.