تعريف اصلح، که از جمله شرايط مرجع تقليد است، چيست؟

تعريف اصلح، که از جمله شرايط مرجع تقليد است، چيست؟

شايد مراد از کلمه اصلح، شخصي است که توان انجام مسؤوليت ادارة شؤون مرجعيت را، بشکل بهتري دارا باشد.