شخصي که به تازگي به

شخصي که به تازگي به سن تکليف رسيده باشد، چه تکليفي دارد، آيا به نظر يکي از فقها که به او اطمينان دارد، عمل‏کند، يا اينکه بايد اعلم را بشناسد و به نظر او عمل‏کند؟

شخصي که به تازگي به سنّ تکليف برسد، به‏طور معمول در مورد چنين اختلافاتي چيزي نمي داند، به همين جهت اين مسأله را که بايد به اعلم مراجعه کند در خود احساس نمي‏کند، لذا او به هر مجتهد جامع الشرايطي مراجعه مي‏کند و پس از اين، نظر او را در اين مسأله، ملاک قرار مي‏دهد و نسبت به رجوع به اعلم و يا غير اعلم بنابر نظر او عمل مي‏کند. او در آغاز، به نظر مرجعي عمل‏کند که به او اطمينان دارد، به شرط اينکه مجتهد و عادل باشد و همه شروط معتبر شرعي را داشته باشد؛ تا پس از اين، اشکالي ندارد که موضوع، براي او روشن شود و به دانسته هايش ترتيب اثر دهد.