اگر از فقيهي تقليد کنم به اين

اگر از فقيهي تقليد کنم به اين علت که بين مردم مشهور باشد که تقليداز او جايز است، اما پس از اين متوجه شوم که اهل خبره و علما، اشاره اي به اعلميت او نمي‏کنند، اين در حالي است که او قائل به جواز تقليد غير اعلم است، تقليد اين‏جانب چه حکمي دارد؟ آيا بر تقليد او همچنان باقي بمانم يا اينکه واجب است به مرجع ديگري رجوع کنم؟

تقليد از او با وجود اينکه کسي اشاره اي به اعلميت او نمي‏کند، جايز است، زيرا نظر ما اين است که تقليد از اعلم، به معناي سنتي آن واجب نيست، به ويژه اينکه نمي‏توان اعلميت کسي را به شکل مطلق، احراز کرد.