اگر نتوانيم اعلم را تشخيص دهيم، آيا مي‏توانيم از کسي که فتوايش آسان تر است، تقليد کنم؟

اگر نتوانيم اعلم را تشخيص دهيم، آيا مي‏توانيم از کسي که فتوايش آسان تر است، تقليد کنم؟

آسان بودن نظرات فقهي وسخت بودن آن، ربطي به تقليد‏کردن از يک مرجع ندارد، مرجعي که از او تقليد مي‏کنيد، بايستي جامع الشرايط باشد، نظر اين‏جانب، عدم شرط بودن اعلميت در تقليد است، به اضافه اينکه تشخيص اعلم، تشخيص واقعي نمي‏باشد.