آيا مي‏توان از مرجع فوت شده، ابتداءً تقليد کرد؟

آيا مي‏توان از مرجع فوت شده، ابتداءً تقليد کرد؟

احوط واجب، آن است که از اين کار اجتناب شود، ليکن جايز است که بر تقليد ميّت باقي بماند، چه در همه مسائل يا در برخي از آنها، البته اين در صورتي است که مکلف در زمان حيات مرجع، از او در همه مسائل يا برخي از آنها تقليد مي‏کرده است وحتي کافي است که مکلف از قبل، عزم بر تقليد او داشته باشد، ولو اگر به يکي از فتواهاي او هم عمل نکرده باشد.