آيا مي‏توان در احتياط وجوبي به مرجع ميّت رجوع کنيم؟

آيا مي‏توان در احتياط وجوبي به مرجع ميّت رجوع کنيم؟

بله، جايز است که به او رجوع کنيد، البته اين در صورتي است که قبل از وفاتش، از او تقليد مي‏کرديد.