اينجانب از مرجعي متوفي، تقليد مي‏کردم، البته به پيروي از خانواده ام. اکنون مي‏خواهم به شما عدول کنم آيا چنين امري جايز است؟

اينجانب از مرجعي متوفي، تقليد مي‏کردم، البته به پيروي از خانواده ام. اکنون مي‏خواهم به شما عدول کنم آيا چنين امري جايز است؟

بله، جايز است عدول کنيد، بلکه عدول کردن از او متعيّن است، زيرا تقليد ابتدايي از مرجع متوفّي بنا بر احتياط واجب، جايز نمي‏باشد.