اين‏جانب از مرجعي متوفي تقليد مي‏کنم، پس از وفات او بدون اينکه از مرجع زنده، اذن بقاي بر ميّ

اين‏جانب از مرجعي متوفي تقليد مي‏کنم، پس از وفات او بدون اينکه از مرجع زنده، اذن بقاي بر ميّت بگيرم، همچنان از او تقليد مي‏کردم، آيا اعمالي که انجام داده ام، مثل نماز و روزه و ... باطل است، و بايد آنها را قضا‏کنم، يا اين اعمال صحيح است؟

اجازه گرفتن شرط نيست، بلکه کافي است او به جايز بودن، فتوي داده باشد، در اين صورت، عمل شما صحيح است.