اينجانب در حيات مرجعي از او تقليد مي‏کردم، پس از وفات او از مرجع ديگري تقليد نمودم، مد

اينجانب در حيات مرجعي از او تقليد مي‏کردم، پس از وفات او از مرجع ديگري تقليد نمودم، مدتي بعد، اين مرجع وفات يافت و به مرجع ديگري رجوع کردم، آيا مي‏توانم به مرجع اول رجوع کنم، بويژه اينکه اهل خبره، نظر به اعلم بودن او داده بودند؟

بله، جايز است که از او تقليد نمائيد، و نيز مي‏توانيد از آخرين مرجعي که از او تقليد مي‏کرديد چه در همه مسائل و يا در برخي از آنها تقليد کنيد.