آيا مي‏توان از مرجع زنده حتي با وجود اينکه او از مرجع متوفي، از دانش کمتري برخوردار باشد، در همه مسائل تقليد کرد؟

آيا مي‏توان از مرجع زنده حتي با وجود اينکه او از مرجع متوفي، از دانش کمتري برخوردار باشد، در همه مسائل تقليد کرد؟

بله، جايز است، ولي بايد اين کار، پس از رجوع به مرجع زنده انجام گيرد، زيرا احتمال مي‏رود که نظر مرجع زنده، واجب بودن بقاء بر ميّت باشد.